Vishnu

Lokesvara

Buddha Protected by Naga

Ganesha

Prajnaparamita